Skip to main content

Historia

Kalendarium

1945 – Powołanie Politechniki Łódzkiej dekretem Rady Ministrów z 24 maja 1945 r.


1945 – Powstaje Katedra Matematyki Wydziału Mechanicznego. Kolejnymi kierownikami Katedry byli profesorowie Witold Pogorzelski, Zygmunt Charzyński, Lucjan Siewierski.


1945 – Powstaje Katedra Matematyki Wydziału Chemicznego. Kolejnymi kierownikami Katedry byli profesorowie Edward Otto, Witold Janowski, Włodzimierz Krysicki. W latach 1954–57 była jedyną katedrą matematyki działającą na Politechnice Łódzkiej.


1961 – Doktorat honoris causa PŁ otrzymuje prof. Witold Pogorzelski.


1968 – Powstaje Katedra Matematyki Wydziału Elektrycznego. Funkcję kierownika pełni doc. dr hab. Danuta Sadowska.


1968 – Rozpoczął się cykl wkładów telewizyjnych dla pracujących studentów studiów wyższych uczelni technicznych. Kierownik kursu: prof. Włodzimierz Krysicki. Zespół wykładowców: Izydor Dziubiński, Włodzimierz Krysicki, Danuta Sadowska, Tadeusz Świątkowski,  Lech Włodarski. Kursy trwały do roku 1972.


1970 – Powstaje Instytut Matematyki. Kolejni dyrektorzy to: prof. Izydor Dziubiński (1970–1983), prof. Tadeusz Świątkowski (1983–1992), prof. Izydor Dziubiński (1992–1999), prof. Lesław Gajek (1999–2000), prof. Marek Balcerzak (2000–2004), dr hab. Tadeusz Poreda (2004–2007), prof. Piotr Liczberski (2007–2016), dr hab. Grzegorz Andrzejczak (2016–2019), prof. Lesław Gajek (2019–2021), obecnie: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska (od 20 września 2021 r.).  Funkcje zastępców dyrektora pełnili: prof. Lucjan Siewierski, prof. Tadeusz Świątkowski, prof. Izydor Dziubiński, prof. Edward Kącki, doc. dr Tadeusz Śródka, dr hab. Tadeusz Poreda, dr Jan Maciulewicz, prof. Lesław Gajek, dr Bogdan Koszela, prof. Marek Balcerzak, prof. Jacek Jachymski, dr Ryszard Sitarski, prof. Bogdan Przeradzki, dr Artur Wachowicz, dr hab. Marek Galewski.


1972 – Powstają Zeszyty Naukowe PŁ, seria Matematyka. Kolejnymi redaktorami byli profesorowie Izydor Dziubiński, Janusz Matkowski, Lesław Gajek. Do roku 1995 wydano 27 zeszytów.


1973 – Instytut Matematyki uzyskuje prawa do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych. Do roku 1988 wypromowano 70 doktorów.


1975 – Powołanie specjalności matematyka stosowana na kierunku Podstawowe Problemy Techniki na Wydziale Mechanicznym.


1976 – Powstaje Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Rozpoczęcie kształcenia na 4,5-letnich matematycznych studiach na specjalności matematyka stosowana, po ukończenia których absolwenci otrzymywali tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki (PPT).


1979 – Pierwsi absolwenci Wydziału FTiMS, dyplom z numerem 1 magistra inżyniera PPT ze specjalnością matematyka stosowana otrzymuje Lesław Gajek – dziś profesor nauk matematycznych.


1985 –  Doktorat honoris causa PŁ otrzymuje prof. Zygmunt Charzyński (nadanie tytułu dr. h.c. 24.05.1985 ).


1991 – Powołanie kierunku Matematyka (ponad 1200 absolwentów).


1994 – Rozszerzenie Wydziału o Instytut Informatyki. Obecna nazwa to Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS).


1995 – Doktorat honoris causa PŁ otrzymuje prof. Włodzimierz Krysicki (nadanie tytułu dr. h.c. 10.11.1995 ).


1995 – Powstaje czasopismo naukowe Journal of Applied Analysis, od 1997 roku wydawane wspólnie z Heldermann Verlag, a od roku 2010 z wydawnictwem Walter de Gruyter.


1997 – Utworzenie specjalności ,,Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa" (970 absolwentów).


1998 – Uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych na Wydziale FTIMS, od tej pory wypromowano 65 doktorów nauk matematycznych.


2000 – Wdrożenie na Wydziale FTIMS kształcenia opartego na systemie punktowym ECTS.


2004 – Reorganizacja Wydziału FTIMS. Z części Instytutu Matematyki i Instytutu Fizyki utworzono międzywydziałowe dydaktyczne Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.


2006 – Nagroda David Garrick Prize dla prof. Lesława Gajka (w dziedzinie nauk aktuarialnych).


2007 – Przejście na studia dwustopniowe. Specjalności na studiach I stopnia: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, modelowanie matematyczne, matematyczne metody analizy danych biznesowych, matematyka procesów decyzyjnych.


2008 – Udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Kierunki Zamawiane – Pilotaż (studia pierwszego stopnia, kierunek matematyka).


2010 – Uruchomienie studiów II stopnia. Specjalności: zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach, modelowanie matematyczne i optymalizacja, analiza danych w biznesie i logistyce, matematyka z zastosowaniami.


2010 – Projekt ,,Matematyka najpewniejszym kapitałem absolwenta" uzyskuje finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (studia drugiego stopnia, kierunek matematyka, trzy edycje).


2011 – Projekt ,,Matematyka dźwignią innowacyjnej gospodarki" uzyskuje finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (studia pierwszego stopnia, kierunek matematyka, dwie edycje).


2011 – Uzyskane zostało minimum kadrowe potrzebne do ubiegania się o uprawnienia habilitacyjne w zakresie dyscypliny naukowej matematyka.


2011 – Zarządzeniem Rektora z 14 listopada 2011 roku powołane zostały Studia Doktoranckie ,,Studia Doktoranckie na Wydziale FTIMS – nauki ścisłe w technice".


2013 – W wyniku oceny ministerialnej wydajności naukowej jednostek uczelnianych Wydział FTIMS zaliczony został do jednostek kategorii A.


2014 – Nagroda Centrum Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej dla prof. Jacka Banasiaka za pracę pt. ,,Analytic fragmentation  semigroups  and continuous coagulation-fragmentation equations with unbounded rates".


2014 – Wydział FTIMS uzyskał akredytację instytucjonalną PKA do roku akademickiego 2019/2020.


2015  28 września 2015 roku Wydział FTIMS uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie dyscypliny naukowej matematyka.


2017 – Utworzenie kierunku matematyka stosowana.


2018 – W wyniku ministerialnej oceny wydajności naukowej jednostek uczelnianych w latach 2013–2016, Wydział FTIMS PŁ zaliczony został ponownie do jednostek kategorii naukowej A.


2022 – Rozpoczęcie kształcenia na nowym kierunku studiów ,,Aktuariat i analiza finansowa".


2022 – Rozpoczęcie kształcenia na nowym kierunku studiów ,,Mathematical Methods in Data Analysis" we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE).


2022 – Minister Edukacji i Nauki przyznał Politechnice Łódzkiej kategorię naukową A w dyscyplinie matematyka.