Skip to main content

Oferta dla firm

Oferta dla firm

Oferta usług badawczych i rozwojowych


Doradztwo w tworzeniu i walidacji
• modeli matematycznych procesów technologicznych i zjawisk z pogranicza technologii, medycyny/biologii i szeroko rozumianych nauk ścisłych,
• modeli aktuarialnych dla zakładów ubezpieczeń (model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego, modele credibility oraz bonus-malus; model wewnętrzny zakładu ubezpieczeń, model niewypłacalności, aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny i deficytu w chwili ruiny itp.; wykorzystanie modeli przełącznikowych do modelowania; rezerwy typu IBNR w ubezpieczeniach majątkowych; modelowanie stóp procentowych w ubezpieczeniach długoterminowych),
• modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych, w tym regresja (liniowa, grzbietowa, Lasso, logistyczna, lasy losowe), uogólniony model liniowy, eksploracyjna analiza danych (analiza czynnikowa, analiza składowych głównych, analiza skupień),
• modeli optymalizacyjnych.

 

Doradztwo w zakresie
• modeli i algorytmów grafowych,
• grafowych baz danych, w tym grafów RDF, 
• wyznaczania składek ubezpieczeniowych, rent i rezerw z uwzględnieniem zależności między czasami życia w ubezpieczeniach grupowych,
• mitygacji oraz pomiaru ryzyka przy użyciu miar VaR, CVaR, TVaR i innych, 
• badania wpływu subiektywnej oceny na podejmowane decyzje za pomocą miar dla nieprecyzyjnie określonych danych (dane o wartościach rozmytych, agregacja danych liczbowych i przedziałowych, miary behawioralne),
• optymalnych transferów ryzyka w reasekuracji (reasekuracja lokalna, reasekuracja globalna, kontrakty minimalizujące ryzyko przy różnych miarach),
• wyceny instrumentów finansowych za pomocą miar martyngałowych i stochastycznych równań różniczkowych, w tym kontraktów terminowych i opcji,
• analizy koszykowej i modeli rekomendacyjnych.


Przeprowadzanie
• ilościowej i jakościowej analizy danych wielowymiarowych,
• segmentacji klientów i rynku,
• statystycznej analizy danych: estymacji parametrycznej (punktowej i przedziałowej) i nieparametrycznej (gęstości i funkcji regresji) oraz testowania hipotez statystycznych (parametrycznych i nieparametrycznych), 
• analizy i predykcji szeregów czasowych,
• estymacji parametrów badanych modeli, 
• analizy układów dynamicznych, w tym układów elektrycznych i mechanicznych, na przykład przy użyciu środowiska MATLAB,
• złożonych obliczeń numerycznych i symbolicznych.


Konsultacje
• Konsulting rozwiązań Uczenia Maszynowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających informatyków niespecjalizujących się w Machine Learningu, w tym analiza możliwości i opłacalności zastosowania ML, wskazanie odpowiednich algorytmów w postaci pseudokodu lub metod w Pythonie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie implementacji wybranych algorytmów.


Oferta usług dydaktycznych
 

Szkolenia
• Modele i algorytmy grafowe. 
• Statystyczna analiza danych: R, Python.
• Excel i analiza finansowa.
• Tworzenie i ocena modeli matematycznych procesów technologicznych i zjawisk z pogranicza technologii, medycyny/biologii i szeroko rozumianych nauk ścisłych.
• Zastosowania matematycznych metod optymalizacji w biznesie.
• Wprowadzenie do R w zakresie podstaw statystyki i modeli regresji liniowej lub logistycznej.
• Nowoczesne metody nauczania.
• Szkolenia dla nauczycieli z pakietu obliczeń symbolicznych Maxima.

Kursy
• z podstaw Excela, R, Maple i Maximy,
• z matematyki finansowej z użyciem Excela oraz R, 
• z pakietu Octave,
• z podstaw programowania w języku Java.