Przejdź do treści

Doktoraty

                

Doktoraty z matematyki obronione w Instytucie Matematyki w latach 1974-1987 oraz na Wydziale FTIMS od roku 1999


Michał Bełdziński, Monotonicity and variational methods in Banach spaces with applications in differential equations driven by nonlinear operators, promotor dr hab. Marek Galewski, 2023


Adam Błoch, Układy telegrafu na sieciach i port-Hamiltoniany, promotor prof. dr hab. Jacek Banasiak, 2023 


Ewa Skrzypek, Zagadnienia Dirichleta dla p(t)-laplasjanu na ograniczonej skali czasowej, promotor dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, 2022


Piotr Nowakowski, Własności zbiorów Cantora na prostej rzeczywistej: próba klasyfikacji centralnych zbiorów Cantora, ich algebraiczne różnice oraz porowatość zaburzonych zbiorów Cantora, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, promotor pomocniczy dr hab. Tomasz Filipczak, 2021


Filip Turoboś, Wokół pojęcia przestrzeni semimetrycznej: uogólnienia nierówności trójkąta, funkcje zachowujące własności typu metrycznego, zastosowanie do problemu komiwojażera, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski, promotor pomocniczy dr Mateusz Krukowski, 2021


Jarosław Swaczyna, Zbiory małe w sensie Haara w grupach polskich, promotor dr hab. inż. Szymon Głąb, 2020


Katarzyna Chrząszcz, Topologia, metryzowalność i elementy teorii punktów stałych w przestrzeniach semimetrycznych, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski, promotor pomocniczy dr hab. Filip Strobin, 2020


Maciej Leszczyński, Wpływ farmakometryki na sterowania optymalne w modelach matematycznych terapii raka, promotor prof. dr hab. Urszula Ledzewicz, 2019


Aleksandra Puchalska, Układy dynamiczne w sieciach – rozwiązywalność, asymptotyka i wpływ struktury na ich własności, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak, 2018


Igor Kossowski, Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych z silnie nieliniowymi warunkami nielokalnymi, promotor prof. dr hab. Bogdan Przeradzki, promotor pomocniczy dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, 2018


Michał Popławski, Własności ciągów i szeregów ideałowo zbieżnych z punktu widzenia kategorii Baire'a, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, promotor pomocniczy dr Artur Wachowicz, 2018


Jacek Marchwicki, Wybrane zagadnienia dotyczące szeregów w przestrzeniach wielowymiarowych, promotor dr hab. inż. Szymon Głąb, 2018


Piotr Hachuła, O pewnych własnościach nieliniowych układów równań różnicowych stosowanych w modelowaniu zjawisk mikroekonomicznych, promotor Ewa Schmeidel, promotor pomocniczy dr Magdalena Nockowska-Rosiak, 2018


Jakub Klima, Twierdzenia o punktach stałych dla przekształceń stożkowych przestrzeni metrycznych, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski, 2017


Marcin Koniorczyk, Twierdzenia o globalnym dyfeomorfizmie i ich zastosowanie, promotor dr hab. Marek Galewski, 2017


Mateusz Krukowski, Zwarte rodziny w przestrzeniach funkcji ciągłych z topologią zbieżności jednostajnej, promotor prof. dr hab. Bogdan Przeradzki, 2017


Elżbieta Ratajczyk, Dynamika i sterowanie optymalne w modelu matematycznym skojarzonego leczenia glejaka, promotor prof. dr hab. Urszula Ledzewicz, 2017


Julia Wódka, Operacje algebraiczne w wybranych klasach funkcji rzeczywistych, promotor dr hab. Małgorzata Filipczak, 2017


Michał Boczek, Całki względem pseudomiar i ich zastosowania, promotor dr hab. inż. Marek Kałuszka, promotor pomocniczy dr hab. inż. Andrzej Okolewski, 2016


Marek Bienias, Algebraic structures in some sets of functions, promotor prof. dr hab. Artur Bartoszewicz, promotor pomocniczy dr hab. inż. Szymon Głąb, 2015


Renata Długosz, Wybrane własności funkcji holomorficznych zadanych na pełnych obszarach n-kołowych pewnymi warunkami geometrycznymi i analitycznymi, promotor prof. dr hab. Piotr Liczberski, 2015


Elżbieta Krajewska, Geometryczna teoria immunizacji na rynkach niezupełnych, promotor prof. dr hab. inż. Lesław Gajek, 2015


Renata Wieteska, Metody wariacyjne w badaniu dyskretnych równań różnicowych zawierających operator p(k)-Laplace'a, promotor dr hab. Marek Galewski, 2015


Emilia Szymonik, Zbiory generowane przez sumy podszeregów, promotor prof. dr hab. Artur Bartoszewicz, 2015


Adam Majchrzycki, Otwartość odwzorowań dwuliniowych i pewne własności i funkcji całkowalnych, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, promotor pomocniczy dr hab. Filip Strobin, 2015


Anna Goździewicz-Smejda, Topologie definiowane przez zbiory ψ-rzadkie, promotor dr hab. Ewa Łazarow, prof. ndzw, 2013


Katarzyna Nowakowska, Algebraiczne własności funkcji górnie ρ-ciągłych i [λ,ρ]-ciągłych, promotor dr hab. Ewa Łazarow, prof. ndzw., 2012


Edyta Leś-Bomba, Zagadnienia ekstremalne w pewnych rodzinach funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych, promotor prof. dr hab. Piotr Liczberski, 2010


Przemysław Gordinowicz, Wybrane aspekty grafów n-e.c., promotor dr hab. Grzegorz Andrzejczak, 2010


Marcin Kowalewski, Rozdzielanie zbiorów przy użyciu funkcji z zadanej klasy, promotor dr hab. Aleksander Maliszewski, 2010


Małgorzata Janicka, Rezonansowe zagadnienia brzegowe dla równań dynamicznych na skalach czasowych, promotor prof. dr hab. Bogdan Przeradzki, 2009


Gertruda Gwóźdź-Łukawska, Zbiory niezmiennicze skończonych i nieskończonych iterowanych układów odwzorowań, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski, 2009


Dorota Krawczyk-Stańdo, Regularyzacja w problemach odwrotnych z zastosowaniem w uczeniu sztucznych sieci neuronowych, promotor dr hab. Marek Rudnicki, 2009


Ewa Krot-Sieniawska, Rozszerzenie rachunku operatorowego Mullina-Roty i pokrewne zastosowania analizy kombinatorycznej, promotor dr hab. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski, 2008


Agnieszka Niedziałkowska, Sumy rodzin przystających zbiorów mierzalnych, promotor dr hab. Małgorzata Filipczak, 2008


Witold Walas, Algebry Liego-Rineharta i pierwsze klasy charakterystyczne, promotor prof. dr hab. Jan Kubarski, 2007


Monika Lindner, O funkcjach typu pierwszej klasy Baire'a określonych na przestrzeniach topologicznych, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2007


Marek Małolepszy, Pewne własności odwzorowań związane z ich wahaniem, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2007


Violetta Lipińska, Zastosowanie nierówności informacyjnych w predykcji minimaksowej, promotor prof. dr hab. inż. Lesław Gajek, 2007


Agnieszka Łukasiewicz, Klasyfikacja funkcji B1*, promotor dr hab. Aleksander Maliszewski, 2007


Alina Kondratiuk-Janyska, Minimaksowe strategie immunizacji portfela, promotor dr hab. Leszek Zaremba, 2007


 Monika Potyrała, O pewnych własnościach i modyfikacjach całki Birkhoffa, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2006


Izabela Jóźwik, Nieliniowe warunki zwężania dla przekształceń przestrzeni metrycznych, promotor prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski, 2006


Paulina Szczuka, Algebraiczne własności funkcji, które spełniają silny warunek Świątkowskiego, promotor dr hab. Aleksander Maliszewski, 2006


Bogdan Balcerzak, Drugie klasy charakterystyczne algebr Liego-Rineharta, promotor prof. dr hab. Jan Kubarski, 2005


Joanna Kowalczyk, Nieliniowe podporządkowanie różniczkowe pierwszego i drugiego rzędu, promotor prof. dr hab. Jan Stankiewicz, 2005


Katarzyna Dems, O pewnych rodzajach zbieżności ciągów, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2005


Aneta Mikucka, Funkcje wykresowo ciągłe i wykresowo quasi-ciągłe, promotor dr hab. Jacek Jędrzejewski, 2005


Piotr Sworowski, Całki typu Kurzweila-Henstocka, promotor prof. dr hab. Walenty Skworcow, 2005


Urszula Bednarz, Stabilność splotów w pewnych podklasach funkcji analitycznych, promotor prof. dr hab. Jan Stankiewicz, 2005


Artur Wachowicz, O pewnych zbiorach rezydualnych, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2004


Joanna Rzepecka, Reprezentacje Marczewskiego-Burstina pewnych algebr i ideałów zbiorów, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2004


Agata Sochaczewska, Odwzorowania wielowartościowe w przestrzeniach z bliskością, promotor dr hab. Janina Ewert, 2004


Jacek Stańdo, Pewne aspekty zastosowań metody elementów skończonych w kontekście triangulacji i całkowania numerycznego, promotor dr hab. Marek Rudnicki, 2004


Elżbieta Kotlicka, Własności funkcji różnicowych dla wybranych klas funkcji rzeczywistych, promotor prof. dr hab. Marek Balcerzak, 2003


Jolanta Jałocha, Ilorazy funkcji typu Darboux i quasi-ciągłych, promotor dr hab. Aleksander Maliszewski, 2003


Joanna Kucner, Funkcje posiadające silną własność Świątkowskiego, promotor prof. dr hab. Ryszard Pawlak, 2003


Katarzyna Chmielewska, Własności funkcji dwóch zmiennych, których jedne cięcia są pochodnymi, promotor prof. dr hab. Zbigniew Grande, 2003


Sławomir Jagodziński, Granica Naviera-Stokesa dla pewnych równań kinetycznych, promotor prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, 2003


Anna Szpila, Specjalne podklasy funkcji gwiaździstych, promotor prof. dr hab. Jan Stankiewicz, 2002


Renata Jurasińska, Klasy funkcji definiowane poprzez podporządkowanie funkcjom wielolistnym, promotor prof. dr hab. Jan Stankiewicz, 2002


Beata Kloskowska, Podalgebry algebry AE(1)AC(n) i symetryczna redukcja nieliniowych n-wymiarowych równań przewodnictwa cieplnego, promotor prof. dr hab. Leonid F. Barannyk, 2001


Agnieszka Drwalewska, Warunki konieczne i dostateczne istnienia Pareto maksimum w zadanym zbiorze, promotor prof. dr hab. Dariusz Zagrodny, 2001


Andrzej Okolewski, Oszacowanie funkcjonałów statystyk pozycyjnych i rekordowych, promotor prof. dr hab. inż. Lesław Gajek, 2000


Mirosław Przeworski, Lokalizacja punktów wykresu operatora maksymalnie monotonicznego, promotor prof. dr hab. Dariusz Zagrodny, 2000


Zofia Lewandowska, Uogólnione przestrzenie 2-unormowane i twierdzenie typu Banacha-Steinhausa, promotor dr hab. Janina Ewert, 2000


Paweł Zaprawa, Zagadnienia ekstremalne w klasach funkcji typowo-rzeczywistych, promotor prof. dr hab. Leopold Koczan, 1999


Katarzyna Jakowska-Suwalska, Badanie równań funkcyjnych w klasie funkcji lipschitzowskich, promotor prof. dr hab. Janusz Matkowski, 1987


Henryk Dębiński, Metoda rozwiązania równań liniowych w algebrach Banacha, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1987


Danuta Zakrzewska, Stabilność i zbieżność algorytmów różnicowych dla pewnych układów dwu równań nieliniowych cząstkowych typu parabolicznego, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1987


Marek Kałuszka, Warunki dostateczne niepustości przecięcia rodziny zbiorów w zastosowaniu do teorii minimaksu i punktów stałych, promotor prof. dr hab. Włodzimierz Krysicki, 1987


Ewa Marciniak, Odwzorowania spiralne alfa-jednakowe w ℂnpromotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1987


Jacek Jachymski, Uogólnione słabe topologie i ich związki z twierdzeniami typu Schaudera i Gantmacher, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1987


Dariusz Zagrodny, Warunki dostateczne istnienia minimum w analizie niegładkiej, promotor prof. dr hab. Leon Mikołajczyk, 1987


Maria Lupa, Rozwiązania równań funkcyjnych w klasie, w których n-te pochodna spełnia uogólniony warunek Hőldera, promotor prof. dr hab. Janusz Matkowski, 1987


Maria Kochańska, Problemy identyfikacji obiektu w otoczeniu rozmytym, promotor dr hab. Marian Stachowicz, 1987


Maria Sielska, Pewne uogólnienia i konsekwencje twierdzenia Steinhausa o odległościach, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1986


Maciej Rogoziński, Badanie pewnych zbieżności ciągów funkcyjnych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1986


Tadeusz Lipski, Quasi-ciągłe odwzorowanie wielowartościowe określone w przestrzeniach bitopologicznych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1986


Anna Woźniakowska, Zbieżność ciągów uogólnionych na zbiorach gęstych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1985


Stefan Kiszczuk, Twierdzenie typu Liouville'a dla wykresów funkcji analitycznych, promotor prof. dr hab. Zygmunt Charzyński, 1985


Jerzy Bienias, O zbiorze punktów nieciągłości funkcji, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1984


Jerzy Miś, Lipschitzowskie operatory Niemyckiego w pewnych przestrzeniach Banacha i ich zastosowanie w teorii równań funkcyjnych, promotor prof. dr hab. Janusz Matkowski, 1983


Barbara Świtoniak, O uogólnionych problemach gwiaździstości i wypukłości w pewnych klasach funkcji holomorficznych i jednolistnych, promotor prof. dr hab. Jan Stankiewicz, 1983


Jadwiga Knop, Rozwiązanie równań funkcyjnych w klasie funkcji, których n-te pochodne spełniają warunek Lipschitza, promotor prof. dr hab. Janusz Matkowski, 1983


Wojciech Wojdowski, Zbieżność ciągów pozaskończonych i operacje domknięcia, promotor prof. dr hab. Władysław Wilczyński, 1983


Wojciech Grudziński, Rozszerzenie topologiczne nie zmieniające klasy funkcji ciągłych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1983


Ryszard Sielski, Odwzorowanie liniowe i ciągłe pewnych klas funkcji analitycznych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1983


Lesław Gajek, Warunki dostateczne minimaksowości i dopuszczalności estymatorów regularnych, promotor prof. dr hab. Włodzimierz Krysicki, 1983


Zbigniew Nowacki, Wybrane własności niezmienników przekształceń w uogólnionej teorii systemów, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1982


Maria Knopik, Podniesienie efektywności metod optymalizacji w oparciu o programowanie nieliniowe całkowitoliczbowe, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1982


Czesław Dyjak, Rozwiązanie o wahaniu ograniczonym nieliniowych równań funkcyjnych, promotor prof. dr hab. Janusz Matkowski, 1982


Andrzej Chrzęszczyk, O istnieniu i jednoznaczności uogólnionych rozwiązań dynamicznych nieliniowych równań powłok, promotor dr hab. Władysław Piechocki, 1982


Zdzisław Nowak, Metoda elementów skończonych w optymalizacji opisanej równaniem przewodnictwa, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1982


Wanda Ogińska, O zbiorze Fatou dla funkcji całkowitej przestępnej, promotor prof. dr hab. Janusz Matkowski, 1981


Jadwiga Wolnicka, Zbieżność jednostajna i quasi-jednostajna ciągów uogólnionych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1981


Elżbieta Kulbacka, O zbiorze pewnych osobliwości funkcji rzeczywistej, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1981


Zbigniew Wysocki, Wykorzystanie teorii półgrup i różniczkowego programowania dynamicznego do optymalizacji pewnego procesu z opóźnieniem, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1981


Zdzisław Stempień, Aproksymacje zadania sterowania optymalnego opisanego pewnym równaniem różniczkowym cząstkowym czwartego rzędu, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1981


Krzysztof Miziełek, Związki między aksjomatami oddzielania a równością C(R)=C(R,V), promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1981


Elżbieta Smach-Jóźwik, Twierdzenie Diniego dla ciągów uogólnionych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1981


Stanisław Starzak, Aproksymacja w przestrzeni automatów probabilistycznych, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1980


Jan Makuch, Metoda analizy wybranych własności modeli symulacyjnych, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1980


Bui Van Dong, Metoda analizy wybranych własności modeli symulacyjnych, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1980


Wanda Lindner, Charakteryzacja zbioru punktów nieciągłości funkcji monotonicznej dwóch zmiennych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1980


Stanisław Koniusz, O pewnych własnościach ekstremalnych dwuparametrowych rodzin funkcji meromorficznych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1980


Irena Ruszczyk, O pewnych dwuparametrowych rodzinach funkcji holomorficznych jednej i dwu zmiennych zespolonych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1980


Maria Skowierzak, Własności ekstremalne pewnych klas funkcji holomorficznych generowanych przez całkę Stieltjesa, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1980


Joanna Dzitkowska-Wilczewska, Funkcje quasi alfa-wypukłe, promotor prof. dr hab. Lucjan Siewierski, 1979


Jerzy Połubiński, O pewnych klasach szeregów funkcyjnych i ich zastosowaniach do równań różniczkowych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1979


Mirosława Łuczak, O ciągach funkcji ciągłych zbieżnych do funkcji ciągłej, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1979


Stanisław Gunkazke, Przepływ informacji w wielodostępnych systemach konwersyjnych (model dialogu w języku naturalnym), promotor dr hab. Edward Lipiński, 1979


Anna Dębińska-Nagórska, Aproksymacja pewnego zadania sterowania optymalnego dla procesu opisanego równaniem różniczkowym cząstkowym typu parabolicznego z opóźnieniem, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1979


Piotr Liczberski, O pewnych klasach funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych, promotor doc. dr Krystyna Dobrowolska, 1979


Ireneusz Defée, Modele matematyczne cyfrowych układów równoległego przetwarzania informacji i ich własności, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1979


Jadwiga Kicińska-Słaby, O estymatorach nieobciążonych w sensie Lehmanna wariancji rozkładu wykładniczego przy różnych funkcjach straty, promotor prof. dr hab. Włodzimierz Krysicki, 1979


Andrzej Just, O pewnym algorytmie procesu opisanego równaniem przewodnictwa opartym o zasadę programowania dynamicznego, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1978


Władysław Udrycki, Generator skorelowanego ciągu pseudolosowego, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1978


Adam Rek, Zbieżność jednostajna ciągów funkcyjnych o wartościach w przestrzeni topologicznej, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1978


Tadeusz Mank, Monotoniczność funkcji z nieujemną pochodną uogólnioną, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1978


Andrzej Wrzesień, O funkcjach meromorficznych quasi-B-spiralno-gwiaździstych, promotor doc. dr Krystyna Dobrowolska, 1978


Ryszard Sitarski, Zagadnienia ekstremalne dla pewnych podklas funkcji holomorficznych ograniczonych jednej i wielu zmiennych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1978


Tadeusz Poreda, O pewnych klasach funkcji wektorowych holomorficznych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1978


Wiktoria Kłosińska, Badanie klasy homeomorfizmów przedziału zachowujących punkty T-wewnętrzne, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1977


Wacław Sklinmont, Pewne zastosowanie macierzy wielowymiarowych w wielozmiennych metodach statystycznych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1977


Leon Wołodźko, Optymalizacja procesów opisanych pewnym równaniem różniczkowym cząstkowym o współczynnikach przypadkowych, promotor prof. dr hab. Edward Kącki, 1976


Bogdan Koszela, O warunkach *-zwartości w przestrzeniach (R, τ) liczb rzeczywistych z topologią silniejszą od naturalnej, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1976


Krystyna Makówka, O pewnych własnościach potencjału opóźnionego warstwy pojedynczej, promotor doc. dr Danuta Sadowska, 1976


Barbara Jończyk, O zbieżności jednostajnej i quasi-jednostajnej ciągów funkcyjnych, promotor prof. dr hab. Tadeusz Świątkowski, 1975


Zbigniew Binderman, O pewnych zagadnieniach Hilberta-Vekuy dla nieskończonych ciągów funkcji, promotor doc. dr Danuta Sadowska, 1975


Bogdan Janczar, Badanie pewnych funkcjonałów w klasie funkcji quasi-wypukłych, wypukłych i gwiaździstych, promotor prof. dr hab. Izydor Dziubiński, 1974


Horst Podolski, O zastosowaniu funkcji Meijera i jej uogólnienie do badania rozkładów pewnych funkcji zmiennych losowych, promotor prof. dr hab. Włodzimierz Krysicki, 1974


Helena Pisarewska, Charakteryzacja pewnych rodzin rozkładów prawdopodobieństwa, promotor prof. dr hab. Włodzimierz Krysicki, 1974