Przejdź do treści

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Instytut Matematyki PŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej im.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis internetowy Instytutu Matematyki PŁ, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie strony

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
Al. Politechniki 8,
93-590 Łódź
Kontakt telefoniczny: 42 631-36-17
E-mail: w7i73@adm.p.lodz.pl

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej:

dr Bogdan Balcerzak
Kontakt telefoniczny: 42 631 36 16,
E-mail: bogdan.balcerzak@p.lodz.pl

mgr Izabela Pietrzyk
Kontakt telefoniczny: 42 631 36 17,
E-mail: izabela.pietrzyk@p.lodz.pl

dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska
Kontakt telefoniczny: 42 631 36 17,
E-mail: katarzyna.szymanska-debowska@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej – www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Instytut Matematyki mieści się w budynku B9

Łódź, Al. Politechniki 8

Budynek B9, nazywany również Budynkiem Trzech Wydziałów położony jest na kampusie B Politechniki Łódzkiej.

Posiada dwa wejścia główne: od strony północnej i południowej. Przy każdym wejściu znajdują się podjazdy z kostki brukowej dla osób z niepełnosprawnością, szerokość drzwi wejściowych to 89 cm z możliwością otwarcia drugiego skrzydła do 178 cm, drzwi otwierane są ręcznie. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk dzwonka wzywający pracownika ochrony.

W holu głównym znajdują się portiernia, szatnie oraz toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej zajmuje największą część budynku. Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne dostosowane są do poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Na wszystkich poziomach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Na każde piętro możemy dostać się windą osobową. Windy nie są dostosowane do korzystania z nich przez osoby niewidome i niedosłyszące.

W największej Auli Wydziału FTIMS - F10 znajdującej się na III piętrze, zainstalowana jest pętla indukcyjna wspomagająca komunikację dla osób słabosłyszących.