Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

Oferta usług badawczych i rozwojowych

Doradztwo w tworzeniu i walidacji
• modeli matematycznych procesów technologicznych i zjawisk z pogranicza technologii, medycyny/biologii i szeroko rozumianych nauk ścisłych
• modeli aktuarialnych dla zakładów ubezpieczeń (model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego, modele credibility oraz bonus-malus; model wewnętrzny zakładu ubezpieczeń, model niewypłacalności, aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny i deficytu w chwili ruiny itp.; wykorzystanie modeli przełącznikowych do modelowania; rezerwy typu IBNR w ubezpieczeniach majątkowych; modelowanie stóp procentowych w ubezpieczeniach długoterminowych)
• modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych, w tym regresja (liniowa, grzbietowa, Lasso, logistyczna, lasy losowe), uogólniony model liniowy, eksploracyjna analiza danych (analiza czynnikowa, analiza składowych głównych, analiza skupień)
• modeli optymalizacyjnych

Doradztwo w zakresie
• modeli i algorytmów grafowych
• grafowych baz danych, w tym grafów RDF 
• wyznaczania składek ubezpieczeniowych, rent i rezerw z uwzględnieniem zależności między czasami życia w ubezpieczeniach grupowych 
• mitygacji oraz pomiaru ryzyka przy użyciu miar VaR, CVaR, TVaR i innych 
• badania wpływu subiektywnej oceny na podejmowane decyzje za pomocą miar dla nieprecyzyjnie określonych danych (dane o wartościach rozmytych, agregacja danych liczbowych i przedziałowych, miary behawioralne) 
• optymalnych transferów ryzyka w reasekuracji (reasekuracja lokalna, reasekuracja globalna, kontrakty minimalizujące ryzyko przy różnych miarach) 
• wyceny instrumentów finansowych za pomocą miar martyngałowych i stochastycznych równań różniczkowych, w tym kontraktów terminowych i opcji 
• analizy koszykowej i modeli rekomendacyjnych 

Przeprowadzanie
• ilościowej i jakościowej analizy danych wielowymiarowych 
• segmentacji klientów i rynku 
• statystycznej analizy danych: estymacji parametrycznej (punktowej i przedziałowej) i nieparametrycznej (gęstości i funkcji regresji) oraz testowania hipotez statystycznych (parametrycznych i nieparametrycznych) 
• analizy i predykcji szeregów czasowych 
• estymacji parametrów badanych modeli 
• analizy układów dynamicznych, w tym układów elektrycznych i mechanicznych, na przykład przy użyciu środowiska MATLAB 
• złożonych obliczeń numerycznych i symbolicznych 

Konsultacje
• konsulting rozwiązań Uczenia Maszynowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających informatyków niespecjalizujących się w Machine Learningu, w tym analiza możliwości i opłacalności zastosowania ML, wskazanie odpowiednich algorytmów w postaci pseudokodu lub metod w Pythonie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie implementacji wybranych algorytmów 

Oferta usług dydaktycznych

Szkolenia
• modele i algorytmy grafowe 
• statystyczna analiza danych: R, Python, etc. 
• tworzenie i ocena modeli matematycznych procesów technologicznych i zjawisk z pogranicza technologii, medycyny/biologii i szeroko rozumianych nauk ścisłych 
• zastosowania matematycznych metod optymalizacji w biznesie 
• wprowadzenie do R w zakresie podstaw statystyki i modeli regresji liniowej lub logistycznej 
• nowoczesne metody nauczania 
• szkolenia dla nauczycieli z pakietu obliczeń symbolicznych Maxima 

Kursy
• podstawy Excela, Mapla, R i Maximy 
• matematyka finansowa z użyciem Excela oraz R 
• pakiet Octave 
• wprowadzenie do programowania w języku Java 

Warsztaty
• gry logiczne dla dzieci 
• zagadki logiczne i paradoksy matematyczne 
• Excel i analiza finansowa 

Wykłady
• o fraktalach z wykorzystaniem Maple'a i Maximy 
• dotyczące zagadek logicznych i paradoksów matematycznych 
• popularno-naukowe z zakresu zainteresowań pracowników IM 
• z "matematyki wyższej" dla inżynierów (np. za pośrednictwem NOT, środowisk inżynierskich, wydziałów PŁ itp)