Instytut Matematyki
Politechnika ŁódzkaZakład zastosowań współczesnej analizy matematycznej

 

W zakładzie prowadzone są badania w zakresie szeroko rozumianej analizy rzeczywistej (funkcje rzeczywiste jednej i wielu zmiennych, zbiory małe w analizie i topologii, teoria miary i całki) oraz jej związków ze strukturami mnogościowymi (algebry i ideały zbiorów oraz ich reprezentacje, zagadnienia deskryptywnej teorii mnogości). Badane są przestrzenie funkcyjne, w tym przestrzenie Banacha (w szczególności funkcji ciągłych) z użyciem metod analizy funkcjonalnej, topologii, kombinatoryki, algebr Boole'a i teorii mnogości . Przedmiotem badań jest też analiza nieliniowa (w szczególności metryczna teoria punktów stałych i teoria operatorów) oraz analiza zespolona (geometryczna teoria funkcji jednej i wielu zmiennych zespolonych).

Zakład opiekuje się specjalnością Matematyka z zastosowaniami. Wybrani pracownicy sprawują opiekę nad studentami indywidualnymi.

Kierownik
  • prof. dr hab. Marek Balcerzak
Pracownicy:
Seminaria:
  • Seminarium zakładowe

    Seminarium zakładowe, odbywa się regularnie w poniedziałki w godz. 12.15-14.00 w sali 52. Seminarium ma charakter środowiskowy. Na seminarium referowane są wyniki własne uczestników (pracowników zakładu, doktorantów i studentów PŁ, matematyków z UŁ i innych uczelni) lub zaproszonych prelegentów albo fragmenty wybranych publikacji innych autorów. Tematyka dotyczy szeroko rozumianej analizy rzeczywistej, teorii miary, metod topologicznych i teoriomnogościowych, a także metrycznej teorii punktów stałych, teorii fraktali i wybranych zagadnień analizy funkcjonalnej oraz nierówności funkcyjnych i ich zastosowań.