W Instytucie Matematyki PŁ prowadzone są badania naukowe z zakresu:

Matematyka teoretyczna:

 • metody teorii mnogości w analizie rzeczywistej, topologii, teorii miary i całki,
 • klasyczna deskryptywna teoria mnogości,
 • topologia mnogościowa,
 • kombinatoryka nieskończona,
 • dowody niesprzeczności i niezależności,
 • funkcje rzeczywiste jednej i wielu zmiennych,
 • uogólniona zbieżność ciągów,
 • topologie gęstości i ich zastosowania,
 • zbiory porowate,
 • metryczna teoria punktów stałych,
 • iterowane układy odwzorowań i fraktale,
 • geometria przestrzeni Banacha,
 • geometryczne własności odwzorowań lokalnie biholomorficznych,
 • geometria i topologia różniczkowa.

Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych:

 • optymalizacja: metody oparte na dualności, ogólna teoria równowagi,
 • równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, zagadnienia brzegowe dla tych równań,
 • metody topologiczne analizy nieliniowej,
 • układy dynamiczne, chaos, zastosowania do modelowania matematycznego,modele kinetyczne,
 • równania ewolucyjne i teoria półgrup operatorów,
 • nieskończenie wymiarowe układy dynamiczne,
 • biologia matematyczna.

Matematyka finansowa i aktuarialna:

 • modelowanie ryzyk ubezpieczeniowych i inwestycyjnych,
 • wycena zakładów ubezpieczeń,
 • zarządzanie aktywami i zobowiązaniami zakładów ubezpieczeń,
 • teoria zaufania i inne metody taryfikacji składki,
 • wycena rezerw ubezpieczeniowych,
 • zarządzanie ryzykiem niewypłacalności zakładów ubezpieczeń,
 • statystyka aktuarialna,
 • modelowanie cykli na rynkach finansowych,
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • adekwatność kapitałowa firm ubezpieczeniowych/inwestycyjnych,
 • optymalne transfery ryzyka,
 • ALM dla planów emerytalnych.