Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

W drugiej ogólnopolskiej edycji konkursu jury postanowiło przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymali je (w kolejności alfabetycznej):

Gregosiewicz

dr Adam Gregosiewicz z Politechniki Lubelskiej. Jego rozprawa poświecona jest analizie modelu rozwoju populacji komórkowych, w których zmienia się, według pewnej reguły reprodukcyjnej, czas dojrzewania pojedynczych komórek. Przy użyciu metod pochodzących od Lorda Kelvina autor bada zachowanie asymptotyczne tego modelu oraz formułuje ogólne warunki gwarantujące istnienie rozkładu stacjonarnego, to znaczy takiego rozkładu populacji, do którego dążą w czasie wszystkie inne rozkłady. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć zależność między zachowaniem populacji komórkowych a regułą reprodukcyjną, oraz umożliwiają przeprowadzenie efektywnej analizy numerycznej tego typu modeli.


 

Konosalli

dr Piotr Knosalla z Uniwersytetu Opolskiego. Tematem jego pracy jest model zjawiska aerotaksji, to jest ruchu bakterii w kierunku optymalnego stężenia tlenu. Laureat rozważał mianowicie kolonię bakterii żyjących w ograniczonym obszarze wypełnionym wodą z rozpuszczonym w niej tlenem,  wyprowadził  równania opisujące ewolucję gęstości bakterii i tlenu, oraz poddał je matematycznej analizie.