Edycja III, 2021

Politechnika Łódzka ogłasza III edycję konkursu im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki. Patronat honorowy nad nim obejmują JM Rektor Politechniki Łódzkiej i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Urszula Ledzewicz – prof. dr hab. nauk matematycznych w Polsce i Distinguished Research Professor w Southern Illinois University w USA, gdzie spędziła 30 lat swojej kariery zawodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych i dwóch monografii w wydawnictwie Springer Verlag. Większość swych publikacji naukowych Profesor Ledzewicz poświęciła zastosowaniom metod matematycznych do problemów w biomedycynie. Nagroda jej imienia ma na celu promowanie pracy badawczej doktorantów w dziedzinie zastosowań matematyki.


 

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich z matematyki, poświęconych jej zastosowaniom w innych dyscyplinach (np. inżynierii czy biomedycynie), których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni pomiędzy 1.01.2019 a 02.04.2021.

By przystąpić do konkursu należy przesłać organizatorom wniosek (zgodny z obowiązującym szablonem) oraz trzy załączniki:

  • pracę doktorską, której autorem jest zgłaszający
  • jej krótkie, zgodne z obowiązującym szablonem, nieprzekraczające dwóch stron streszczenie (po polsku) zawierające między innymi wnioski płynące z matematycznej analizy dla nauk stosowanych
  • Curriculum vitae nieprzekraczające dwóch stron (po polsku)

Wnioski można składać do 09.04.2021 (włącznie).

Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł (szczegóły w regulaminie) wraz z zaproszeniem na uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej, podczas którego zwycięzcy zostanie wręczony dyplom. Laureaci zaproszeni będą również do wygłoszenia referatu o nagrodzonych wynikach na Politechnice Łódzkiej.

Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy matematyków z mniejszych ośrodków akademickich.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Wniosek można pobrać tutaj, a szablon streszczenia tutaj.


 

Po dogłębnym rozważeniu wszystkich kandydatur Jury Konkursu jednomyślnie postanowiło przyznać:I nagrodę (7 tys. zł) pani doktor Annie Szczepanek za pracę „Quantum dynamical entropy of unitary operators in finitedimensional state spaces” obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawa leży na pograniczu matematyki, fizyki matematycznej i informatyki kwantowej. Autorka poświęciła ją własnościom niezmiennika unitarnego nazywanego kwantową entropią dynamiczną oraz jego związkowi z innymi obiektami i pojęciami matematycznymi wykorzystywanymi w teorii informacji kwantowej, takimi jak zespolone macierze Hadamarda czy też granica półklasyczna, a także z procesami Markowa oraz iterowanymi układami funkcyjnymi. Udowodnione przez nią twierdzenia zawierają m.in. odpowiedź na pytanie, które operatory unitarne (opisujące ewolucję układu kwantowego) pozwalają na wyprodukowanie maksymalnie chaotycznych ciągów wyników dla danego pomiaru.
II nagrodę (3 tys. zł) panu doktorowi Piotrowi Bajgerowi za pracę „In search of concise mathematical description of drug-resistant tumor growth” obronioną na Uniwersytecie Warszawskim. Rozprawa poświęcona jest analizie modelu wzrostu guza nowotworowego oraz jego sieci naczyń krwionośnych. Jej celem było zbadanie metodami sterowania optymalnego, czy przy pomocy odpowiedniego dawkowania chemioterapii można opóźnić wystąpienie odporności na leki. Problem został sformułowany w ten sposób, aby penalizować nie tylko rozmiar guza, ale również jego lekooporność. Wyniki pracy sugerują, że po to, by przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku,  można zastosować alternatywną terapię metronomiczną, polegającą na podawaniu leku w sposób ciągły i w małych dawkach.


 

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa Jury uznało równocześnie, że uroczyste wręczenie laureatom dyplomów oraz wygłoszenie przez nich wykładów na Politechnice Łódzkiej nie będzie możliwe w zaplanowanym w regulaminie terminie majowym. Decyzja o czasie i miejscu organizacji tych wydarzeń zapadnie później.