English version English version
Rys absolwenta
  • Połączenie specjalności Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na studiach I stopnia oraz Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach na studiach II stopnia daje ścieżkę, na której kształceni są specjaliści w zakresie: matematyki finansowej i funkcjonowania rynku finansowego oraz matematyki ubezpieczeniowej i funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Studenci tej ścieżki otrzymują dobre wykształcenie matematyczne i jednocześnie uzyskują praktyczne umiejętności z dziedziny matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Absolwenci będą potrafili wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów, wyceniać papiery wartościowe i ich ryzyko, tworzyć optymalny portfel inwestycyjny oraz podejmować decyzje finansowe w warunkach niepewności. Studenci zdobędą też umiejętności badania rynku ubezpieczeniowego, konstruowania programu marketingu ubezpieczeniowego oraz prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego. Studenci uzyskają także podstawową wiedzę dotyczącą organizacji giełdy i strategii wyboru akcji, zdobędą również podstawowe wykształcenie w zakresie prawa finansowego i ubezpieczeniowego. Absolwenci będą też dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na kierunku matematyka oraz innych kierunkach ścisłych.
  • Połączenie specjalności Modelowanie matematyczne na studiach I stopnia oraz Modelowanie matematyczne i optymalizacja na studiach II stopnia daje ścieżkę, zapewniającą wiedzę i umiejętności w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych czy społecznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach badawczych przemysłowych i naukowych zajmujących się tworzeniem, analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych procesów: technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych i ekonomicznych. Rozwój takich jednostek i laboratoriów w najbliższym czasie jest koniecznością wobec rosnących kosztów eksperymentów ? badania komputerowe modeli matematycznych są nieporównanie tańsze i nie niosą za sobą zniszczeń badanych obiektów. Absolwenci będą też dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na kierunku matematyka oraz innych kierunkach ścisłych.
  • Połączenie specjalności Matematyczne metody analizy danych biznesowych na studiach I stopnia oraz Analiza danych w biznesie i logistyce na studiach II stopnia daje ścieżkę, która zapewnia przygotowanie do zawodu ?Analityk danych?. Podstawę wykształcenia w ramach tej specjalności stanowią: matematyka, statystyka oraz informatyka. Szczególny nacisk w kształceniu położony jest na statystykę i systemy informatyczne wykorzystywane do statystycznej analizy danych. Przedmioty takie jak ?Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej?, ?Estymacja i testowanie hipotez?, ?Szeregi czasowe i prognozowanie w biznesie? dostarczają absolwentowi tej ścieżki niezwykle ważnych metod w statystycznej analizie danych. Kluczowym elementem kształcenia są przedmioty dotyczące wydobywania wiedzy z danych. Absolwent posiadać będzie umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami i algorytmami eksploracji danych. Dodatkowo posiądzie umiejętności związane z wykorzystaniem systemów baz danych w wydobywaniu wiedzy z danych. Absolwenci będą też dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na kierunku matematyka oraz innych kierunkach ścisłych..
  • Połączenie specjalności Matematyka procesów decyzyjnych na studiach I stopnia oraz Matematyka z zastosowaniami na studiach II stopnia daje ścieżkę, która przeznaczona jest dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę teoretyczną z matematyki oraz studentów zainteresowanych różnymi zastosowaniami matematyki. Absolwenci tej ścieżki dzięki dobremu przygotowaniu ogólnemu z matematyki mogą podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach zastosowań matematyki i współpracę ze specjalistami z dziedziny techniki i informatyki. Ścieżka ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Absolwenci będą gruntownie przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na kierunku matematyka oraz innych kierunkach ścisłych.

Proponowane przez nas ścieżki są przykładowymi.

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65